Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským krajem ako regionálnym poradenským centrom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK–CZ/2019/11.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky pre hodnotileľov, v. 5.0 účinnú od 4.2.2021.

Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 7. januára 2021 výzvu č. 7/FMP/11b na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ.