Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 10. januára 2022 výzvu č. 10/FMP/11b a pre českých žiadateľov aj výzvu č. 11/FMP/6c/I, N  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika informuje o postupe prijímateľa/partnera štátna rozpočtová organizácia pri predkladaní žiadostí o platbu v rámci jednotlivých systémov financovania v systéme ITMS2014+.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-cz.eu/skhttps://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027“ ako aj návrh strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027“. K nahliadnutiu sú k dispozícii na adrese MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor metodiky a koordinácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.