Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1 k Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 4.0. Metodický pokyn je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 27.8.2020.

Vážení odborní hodnotitelia programu, v súvislosti s prechodom riadiaceho orgánu programu INTERREG V-A SK-CZ s účinnosťou od 1.10.2020 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše dohody o vykonaní práce odborného hodnotiteľa programu, ktoré máte v súčasnosti uzavreté s MPRV SR, budú pracovníkmi osobného úradu ukončené ku dátumu 31.8.2020.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.