Z dôvodu zmeny Riadiaceho orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, v. 3.0 účinnú od 21.01.2021.

Príručka VO_verzia 3.0

Prílohy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje zoznam schválených ŽoNFP spolu s projektami zo zásobníka projektov v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 - Prioritná os 2/Špecifický cieľ 2.1 a výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 - Prioritná os 1/Špecifický cieľ 1.2. 

ŽoNFP boli schválené prostredníctvom uskutočnenia online konferencie zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru dňa 02.06.2020 v Bratislave.

ŽoNFP zo zásobníka projektov boli schválené prostredníctvom 28. písomnej procedúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 22. júla do 31.júla 2020 a v rámci 30, písomnej procedúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 22.07.2020 – 31.07.2020.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete tu: