Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy svojho sídla ku dňu 1. augusta 2022.

Adresa sídla do 31.07.2022: Štefánikova 15, 811 05  Bratislava
Adresa sídla od 01.08.2022: TOWER 115, Pribinova 4195/25, 811 09  Bratislava

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že avizovaná zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, nemá aktuálne žiaden vplyv na zmenu korešpondenčnej/poštovej adresy sekcie programov cezhraničnej spolupráce. 

Poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03  Bratislava 33

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 zverejňuje Výročnú správu o vykonávaní Programu za rok 2021.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje aktualizovanú Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 6.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.