Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

Riadiaci orgán pre PS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 si dovoľuje upozorniť prijímateľov na nedostatok finančného charakteru s vysokou závažnosťou týkajúci sa verejného obstarávania. Prijímateľ/partner ako verejný obstarávateľ je povinný dbať na splnenie podmienok účasti nielen v procese verejného obstarávania, ale aj vo fáze po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, tzn. v čase zmluvného plnenia.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským a Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.