Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

dňa 30. marca 2022 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a vyzvania INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 pre projekty technickej pomoci.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje záverečné stanovisko SEA, ktoré bolo vypracované Ministerstvom životného prostredia SR k návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027".

 

Pripravujeme novú výzvu zameranú na cezhraničné projekty v oblasti: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje aktualizáciu Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.