Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.01.2021. 
 

Oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 s účinnosťou od 1.10.2020 prechádzajú všetky úlohy a kompetencie Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „Program V-A Interreg SK-CZ“) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1 k Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 4.0. Metodický pokyn je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 27.8.2020.