Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, dáva do pozornosti pripravované online podujatie o cezhraničnej spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2020.

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich so zabránením šírenia vírusu COVID 19, bol termín 8. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, ktoré malo rozhodnúť o schválení projektov predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 ​odložený.  Predpokladáme, že projekty by mohli byť schválené v máji 2020. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ďalej len „Riadiaci orgán“) zverejňuje aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika informuje, že dňa 16.3.2020 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (www.mpsr.sk) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027. Termín na predkladanie ponúk je 15.4.2020 do 10:00 hod.