česky

Programový manuál

Programový manuál je vypracovaný spoločne oboma partnerskými štátmi ako dokument, ktorý obsahovo nadväzuje a bližšie popisuje samotný Program. Definuje jednotlivé oblasti podpory, oboznamuje užívateľov s projektovým cyklom a podrobne popisuje procesy a inštitúcie zapojené do implementácie Programu.

Programový manuál je určený pre všetkých užívateľov Programu, predovšetkým však pre prijímateľov pomoci, pre Riadiaci orgán (ďalej aj RO), Národný orgán (ďalej aj NO), Spoločný technický sekretariát (ďalej aj STS),  Info bod a pre všetky stupne kontroly.

Programový manuál k OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.1 (platný od 20.10.2014)

Prílohy Programového manuálu:

Príloha č.1 - Vzor dohody o spolupráci

Príloha č.2 - Vzory zmlúv (ERDF, ŠR, TP)

Príloha č.3 - Formulár žiadosti o poskytnutí FP pre TP

Príloha č.4 - Monitorovacia správa TP

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty