česky

Príručka pre žiadateľa

Cieľom príručky je poskytnúť potenciálnym žiadateľom nevyhnutné informácie a pokyny na to, aby mohli správne vyplniť formulár Žiadosti o FP, svoj projekt správne vypracovať a tak vytvoriť predpoklady pre jeho úspešnú realizáciu. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných dokumentov, ktorými sú Operačný program, Programový manuál, Pravidlá oprávnenosti pre slovenských partnerov, Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, na ktoré sa príručka odvoláva z dôvodu zachovania prehľadnosti, stručnosti a v záujme zamedzenia duplicity. Je preto nevyhnutné, aby boli žiadatelia s obsahom týchto dokumentov podrobne oboznámení a aktívne ich spolu s touto príručkou využívali pri vypracovávaní Žiadosti o FP.

Zmeny (revízie) Príručky sa uskutočňujú buď formou Metodického pokynu Riadiaceho orgánu (v prípade čiastkových zmien), alebo vydaním nového znenia Príručky (v prípade rozsiahlejších zmien).

Príručka pre žiadateľa pre OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.3 (platná od 20.10.2014)

 

Prílohy k Príručke pre žiadateľa:

Príloha č.1 - Oprávnení žiadatelia

Príloha č.2 - Vzor formulára žiadosti o poskytnutie FP

     + Prílohy k Formuláru žiadosti o poskytnutie FP

Príloha č.3 - Kódy pre oblasť hospodárskych činností

Príloha č.4 - Cieľové skupiny

Príloha č.5 - Zoznam indikátorov

Príloa č.6 - Projektový cyklus

Príloha č.7 - Metodika pre výpočet modifikovaných výdavkov partnera v prípade projektu generujúceho príjem

Príloha č.7 - príklad k metodike projektov generujúcich príjem

Príloha č.8 - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty