česky

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre prijímateľa je určená prijímateľom finančného príspevku z prostriedkov ERDF a ŠR,  zahŕňa všetky informácie potrebné pre realizáciu projektov a pre plynulé čerpanie prostriedkov ERDF a ŠR v rámci tohto Programu.

Príručka obsahuje nielen informácie o povinnostiach spojených s realizáciou projektov, ale aj vzory jednotlivých dokumentov (Zoznam deklarovaných výdavkov, Žiadosť o platbu, Monitorovacie správy, atď.).   

Zmeny (revízie) Príručky sa uskutočňujú buď formou Metodického pokynu Riadiaceho orgánu (v prípade čiastkových zmien), alebo vydaním nového znenia Príručky (v prípade rozsiahlejších zmien).

Akékoľvek zmeny Príručky sú zverejňované na tejto internetovej stránke.

Príručka pre prijímateľa k OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.2 (platná od 10.11.2014)

 

Prílohy k príručke pre prijímateľa sme pre Vás rozdelili do nasledujúcich prehľadných kategórií.

Prílohy k predkladaniu monitorovacích správ:

Priloha_c.1a_Monitorovacia sprava.doc

Priloha_c.1b_Zaverecna monitorovacia sprava.doc

Priloha_c.2a_Suhrnna monitorovacia sprava.doc

Priloha_c.2b_Suhrnna zaverecna MS.doc

Priloha_c.3_Nasledna monitorovacia sprava.doc

 

Prílohy k predkladaniu Žiadosti o zmenu v projekte:

Priloha_c.4a_Formular ziadosti o zmenu.doc

Priloha_c.4b_Zmena rozpoctu.xls

 

Prílohy k predkladaniu výdavkov:

Priloha_c.5a_Seznam deklarovanych vydaju CZ.xls

Priloha_c.5a_Zoznam deklarovanych vydavkov EUR.xls

Priloha_c.5a_Zoznam deklarovanych vydavkov SKK.xls

Priloha_c.5b_Pokyny k SDV.pdf

Priloha_c.5b_Pokyny k ZDV.pdf

Priloha_c.6a_Rekapitulacia mzdovych nakladov.xls

Priloha_c.6b_Pracovny vykaz.xls

Priloha_c.6c_Pracovny list Fond mikroprojektov.xls

 

Prílohy k predkladaniu Žiadostí o platbu:

Priloha_c.9a_Ziadost o platbu.xls

Priloha_c.9b_Pokyny k vyplneniu ZoP.pdf

 

Ďalšie prílohy Príručky pre prijímateľa:

Priloha_c.7_Schema realizacie projektu.pdf

Priloha_c.8a_Postupy VO pre slovenskych partnerov.pdf

Priloha_c.8b_Postupy VO pre ceskych partnerov.pdf

Priloha_c.10a_Oznamenie o vysporiadani financnych vztahov.xls

Priloha_c.10b_Pokyny k vyplneniu OoVFV.pdf

Priloha_c.11a_Vlajka a znak EU.doc

Priloha_c.11b_Logomanual OPCS SR-CR.pdf

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty