česky

Verejné obstarávanie

Legislatíva k verejnému obstarávaniu:

Postupy pri zadávaní verejných zákaziek pre slovenských partnerov:

Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (v znení neskorších predpisov)

Platná legislatíva v oblasti verejného obstarávania


Postupy při zadávání veřejných zakázek pro české partnery:

Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů NOVÉ! - platné od 1.6.2014

Doplňující výklad k postupům při zadávaní veřejných zákazek NOVÉ! - platné od 1.6.2014

 

Platná legislativa v oblasti veřejných zakázek

 

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa verejného obstarávania kontaktujte prosím svojho národného kontrolóra.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty