česky

Výzvy Interreg V-A SK-CZ

Výzva vyhlásená dňa 16. 1. 2018:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Výzva vyhlásená dňa 8. 1. 2018:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

 

Vyzvanie vyhlásené dňa 27.1.2016

INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

 

Vyzvanie vyhlásené dňa 17.5.2017

INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

 

Výzvy vyhlásené dňa 22. 4. 2016:

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

  

Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017

Harmonogram výziev 2016

Harmonogram výziev 2017

Harmonogram vyzvaní technickej pomoci

Harmonogram vyzvaní Fondu mikroprojektov

 

Pokyny k vyplneniu žiadosti v ITMS2014+:

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+.pdf + Priloha_1.pdf

 

Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP pre projekty TP v ITMS2014+:

Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP pre projekty TP cez ITMS2014+.zip

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04 sú v ITMS 2014+ už v stave aktuálne.

Zároveň riadiaci orgán informuje, že  koncom septembra 2016 dôjde z dôvodu  nekompability papierovej verzie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) k aktualizácii formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+.

Z uvedeného dôvodu bola vykonaná aj aktualizácia výziev s posunom termínu uzavretia jednotlivých výziev.

Riadiaci orgán preto upozorňuje všetkých žiadateľov, aby  zatiaľ neregistrovali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+.

O aktualizácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+ a možnosti registrácie a odosielania žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom ITMS2014+ Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať, že došlo k zmene vo zverejnených dokumentoch dňa 26.8.2016 výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (ďalej len "výzvy"). Bližšie informácie sú zverejnené TU.

 

Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (ďalej len „RO“) oznamuje, že z dôvodu technických príčin došlo k posunu termínu uzavretia vyhlásených výziev. Bližšie informácie sú zverejnené TU.

 

Ďaľšia dokumentácia k výzvam:

BLIZSIA_SPECIFIKACIA_K_OPRAVNENOSTI_VYDAVKOV.pdf

ZDIELANE VYDAVKY FINANCOVANIE.pdf

POVINNA_PUBLICITA_PROJEKTU.pdf

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte .doc

Čestné vyhlásenie - príloha 6a k ŽoNFP

Čestné vyhlásenie - príloha 6b k ŽoNFP

Pokyny ako správne identifikovať príspevok k princípu udržatelného rozvoja v ŽoNFP

  

 

Manuál prípravy a implementácie projektu - verzia 2.3 z 13.11.2017 (účinná od 22.11.2017)

Obal a úvodná časť dokumentu

Príručka pre žiadateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa - v.2.3) + Prilohy_prirucky_pre_ziadatela_2.3.zip

Príručka pre prijímateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa - v.2.3) + Prilohy_prirucky_pre_prijimatela_2.3.zip

 

Metodický pokyn č. 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa (účinná od 16.8.2017)

Metodický pokyn 1/2017 k MPIP + prílohy k MP 1/2017

 

Metodický pokyn č. 2/2018 k Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa (účinná od 8.1.2018)

Metodický pokyn 2/2018 k MPIP + prílohy k MP 2/2018

 

Manuál prípravy a implementácie projektu - verzia 2.2 z 5.6.2017 (účinná od 15.6.2017)

Obal a úvodná časť dokumentu

Príručka pre žiadateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa - v.2.2) + prílohy príručky pre žiadateľa

Príručka pre prijímateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa - v.2.2) + prílohy príručky pre prijímateľa

Manuál prípravy a implementácie projektu - verzia 2.0 zo 4.4.2017

Obal a úvodná časť dokumentu

Príručka pre žiadateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa - v.2.0) + prílohy príručky pre žiadateľa

Príručka pre prijímateľa (Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa - v.2.0) + prílohy príručky pre prijímateľa

 

Obežník k verejnému obstarávaniu (pre slovenských prijímateľov)

Obežník k VOSemináre pre žiadateľov máj/jún 2016

Prezentácie zo seminárov pre žiadateľov

Prezentácia zo školenia pre odborných hodnotiteľov

 

Logá programu Interreg V-A SK-CZ (ZIP)
Zip súbor obsahuje čiernobiele a farebné verzie loga programu a EÚ vo formáte JPG a PDF.

 

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/01)

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA.docx

01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov.docx

02_Zivotopis.doc

03_Cestne vyhlasenie.docx

 

2. Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/02)

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA.docx

01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov.docx

02_Zivotopis.doc

03_Cestne vyhlasenie.docx

 

3. Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/03)

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA.docx

01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov.docx

02_Zivotopis.doc

03_Cestne vyhlasenie.docx

  

Príručka pre hodnotiteľov

Príručka pre hodnotiteľov (verzia 2.0) - 13.11.2017

Prílohy príručky pre hodnotiteľov verzia 2.0

Metodický pokyn k Príručke pre hodnotiteľov č. 1/2018

 

Predchádzajúce verzie PpH

Príručka pre hodnotiteľov (verzia 1.4) – 14.6.2017 + Prílohy prirucky pre hodnotitelov_verzia 1.4.zip

PpH_verzia_1.3.zip

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty