česky

    

 

Aktuality

24. 6. 2016

POZOR! Formulár Žiadosti o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v nadväznosti na vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, zverejňuje editovateľnú verziu Formuláru žiadosti o NFP.
20. 6. 2016

POZOR! Doplnenie výzvy na odborného hodnotiteľa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľujú informovať o zmene výzvy na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/01 vyhlásenej dňa 10.6.2016.
16. 6. 2016

Semináre pre žiadateľov – PREZENTÁCIE

V uplynulých troch týždňoch sa v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika uskutočnilo osem seminárov pre žiadateľov.
10. 6. 2016

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/01.
13. 5. 2016

Informácia pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán zverejňuje informáciu k problematike - zdieľané výdavky / financovanie v rámci projektu.
13. 5. 2016

POZOR! Aktualizácia dokumentu k výzvam

Riadiaci orgán vydáva aktualizovaný dokument - Dohoda o spolupráci partnerov na projekte, ktorý tvorí prílohu č. 8 k Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty