česky

Cezhraničný program

Priorita 1: Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba sietí

Opatrenie 1.1.: Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj

Ciele:

 • upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií, podporiť kultúrne aktivity a tradície, čím by sa prispelo k zvýšeniu atraktivity regiónu v oblasti turizmu a napomohlo k rozvoju s tým súvisiacich pracovných príležitostí
 • posilnenie v oblastiach cezhraničnej spolupráce udržiavaním a rozvíjaním kultúrnych tradícií pre ďalšiu generáciu
 • rozvoj regionálneho kultúrneho potenciálu zdôrazňujúceho nárast konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu v oblasti turizmu
 • rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie

Možné aktivity:

 • podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu a jeho obyvateľstva a podpora kultúrnych tradícií regiónu (folklórne festivaly, spoločenské a kultúrne akcie, záujmové a športové činnosti, aktivity poukazujúce na spoločné historické súvislosti atď.)
 • podpora nových ako aj tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí (akcie podporujúce zvyky a tradície regiónu, aktivity zakladajúce nové tradície, vytváranie nových spoločných kultúrnych a spoločenských akcií vychádzajúce z nových podmienok krajín v EU a pod.)
 • nepriama podpora aktivít v sektore MSP zabezpečujúca spoločný rozvoj a prezentáciu kultúrnych voľno-časových aktivít a kultúrneho dedičstva (rozvoj tradičných povolaní, remesiel a výroby, organizovanie školiacich, tréningových a vzdelávacích aktivít na podporu MSP, podpora výstav a propagácií lokálnej a regionálnej kultúry, histórie a pod.)
 • podpora vytvárania spoločných integrovaných kultúrnych a turistických produktov (vzdelávanie a informovanie o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí, podpora doterajších aktivít a iniciatív v oblasti kultúrnych a turistických aktivít atď.)
 • podpora vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu v oblasti kultúry (spoločné propagačné materiály a podpora činnosti spoločných informačných kancelárií atď.)
 • prepájanie a tvorba cezhraničných štruktúr medzi vzdelávacími inštitúciami, úradmi práce, zväzmi a združeniami
 • podpora cezhraničných aktivít zlepšenia ľudských zdrojov a vzdelávania (výmeny žiakov a pedagógov a pedagogického personálu a práce na spoločných projektoch, projekty na zvyšovaní kvalifikácie pri zamestnaní a krátkodobé stáže, aktivity v rámci environmentálneho vzdelávania, aktivity na zlepšenie a zachovanie zamestnanosti , na podporu profesijnej mobility a na zlepšenie prístupu k trhu práce v rámci celoživotného vzdelávania)
 • podpora spolupráce združení zastupujúcich záujmy podnikateľských subjektov

Opatrenie 1.2.: Udržanie a zlepšenie prírodných zdrojov a životných podmienok zameraných na rozvoj turizmu

Ciele:

 • zlepšenie životnej úrovne v špecifických pohraničných oblastiach (vysočiny, vinohrady, pasienky, ovocné sady atď.)
 • udržanie prírodného dedičstva v regióne so zameraním na rozvoj turizmu, príprava dokumentácií a projektov pre infraštruktúru malého rozsahu

Možné aktivity:

 • spracovanie analýz, štúdií, stratégií, štúdií uskutočniteľnosti a projektov pre rozvoj ľudských zdrojov a sociálne-ekonomického rozvoja, ako aj špecifických štandardov a životných podmienok obyvateľstva regiónu
 • príprava analýz, štúdií, stratégií, štúdií uskutočniteľnosti a projektov pre infraštruktúru životného prostredia a turizmu malého rozsahu
 • príprava spoločných územných a regionálnych rozvojových štúdií a štúdií rozvoja turizmu propagácia regiónu, zvyšovanie imidžu regiónu, verejných vzťahov
 • spoločné programy manažmentu obnovy a ochrany prostredia
 • príprava štúdii a projektov zaisťujúcich rozpracovanie cieľov NATURA 2000 v regióne

Opatrenie 1.3.: Fond mikroprojektov

Ciele:

 • cezhraničná integrácia a posilňovanie dlhodobých foriem spolupráce
 • nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov a priebežnej komunikácie a spolupráce medzi obyvateľmi pohraničia, euroregiónov a regionálnych štruktúr

Možné aktivity:

 • podpora miestnych rozvojových aktivít (aktivity zamerané na miestny sociálno-ekonomický rozvoj, výmenné informačné a vzdelávacie aktivity),
 • podpora organizovania spoločných konferencií, výstav a spolupráce na regionálnej, lokálnej a odvetvovej úrovni, orientovaných na kultúrne dedičstvo a spoločné propagačné aktivity v oblasti kultúry a cestovného ruchu,
 • aktivity ľudia ľuďom ,organizovanie cezhraničných fór, pracovných stretnutí riešiacich rôzne tematické okruhy

Priorita 2: Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu

Opatrenie 2.1.: Budovanie a rozvoj infraštruktúry turizmu

Ciele:

 • zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti, najmä pobytovej, vrátane predĺženia turistickej sezóny
 • zvýšenie ekonomického významu turizmu v prihraničnom regióne
 • vytváranie podmienok pre malých a stredných podnikateľov v regióne prostredníctvom zlepšenia technickej infraštruktúry

Možné aktivity:

 • budovanie cezhraničných turistických informačných centier a systémov (cezhraničné informačné systémy, rezervačný systém turizmu, jednotný orientačný systém turizmu v regióne, prepájanie informačných systémov, budovanie informačných kancelárií...)
 • budovanie a modernizácia cezhraničnej infraštruktúry podporujúca turistické služby (vrátane agro-turizmu - salaše, budovanie a modernizácia ubytovacích a gastronomických zariadení, kúpaliská, športoviská, a pod....)
 • budovanie sprievodnej dopravnej infraštruktúry pre turizmus (cyklistické trasy a stezky, parky, turistické a náučné chodníky, parkoviská, gastronomické cesty, infraštruktúra malých rozmerov pre turistické vodné cesty a pod.)
 • rekonštrukcia tradičných kultúrnych pamiatok (obnovenie ich architektúry s následným využívaním pre turizmus, možnosť ich využitia na stravovacie a ubytovacie priestory, a pod.)
 • zakladanie múzeí tradičných remesiel a životného štýlu (skanzeny, a pod.)

Opatrenie 2.2.: Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty

Ciele:

 • rozvoj a zlepšenie špecifických oblastí krajiny
 • využitie regionálnych a lokálnych špecifických podmienok zvyšujúcich počet turistických aktivít
 • zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie

Možné aktivity:

 • obnova, budovanie infraštruktúry malého rozsahu najmä v horských oblastiach (zoskupené osídlenia na úbočiach) a v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva (najmä vysočiny, vinohrady, pasienky, ovocné sady atď.) (investičné aktivity podporujúce zachovanie a rozvoj uvedených oblastí a pod.)
 • posilnenie a podpora štruktúr s cezhraničnou pôsobnosťou v oblasti ochrany životného prostredia, energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov a udržateľného zlepšenia situácie v oblasti kvality životného prostredia cezhraničného regiónu
 • budovanie zariadení infraštruktúry obnoviteľnej energie (malé zariadenia na využitie vodnej, veternej, slnečnej a i. obnoviteľnej energie, predovšetkým orientovaných na využitie v lokálnych podmienkach s nepriaznivým napojením na nadradenú technickú infraštruktúru,)
 • podpora aktivít orientovaných na ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov (čističky odpadových vôd, minerálne a termálne vodné zdroje, zlepšenie vodného režimu, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo, protipovodňové opatrenia atď.)
 • spoločné aktivity zlepšenia prostredia znehodnotených oblastí (podpora využívaní moderných vykurovacích zariadení a využívanie obnoviteľných energií, podpora zvyšovania energetickej efektívnosti v budovách, rozvoj energeticky menej náročných logistických systémov)
 • cezhraničné investičné aktivity orientované na zabezpečenie realizácie cieľov NATURA 2000 s cezhraničným efektom

Priorita 3: Technická asistencia

Opatrenie 3.1.: Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu a monitoring

Cieľ:

 • Technická asistencia slúži podľa čl. 23 Nariadenia (ES) č. 1260/1999 k príprave, pribežnému sledovaniu, vyhodnocovaniu a kontrole programu. V rámci tohto opatrenia sa vykonávajú riadiace, implementačné, monitorovacie a kontrolné činnosti

Možné aktivity:

 • výber, posudzovanie a priebežné sledovanie intervencie a operácií
 • administrácia programu
 • zasadanie monitorovacích a riadiacich výborov
 • overovanie a kontrola operácií na mieste ich realizácie
 • prevádzkovanie počítačového monitorovacieho systému, určeného k správam, priebežnému sledovaniu a vyhodnocovaniu programu

Opatrenie 3.2.: Štúdie, semináre, informačné a reklamné opatrenia, vyhodnotenia

Cieľ:

 • Technická asistencia slúži podľa čl. 23 Nariadenia (ES) č. 1260/1999 k príprave, pribežnému sledovaniu, vyhodnocovaniu a kontrole programu. V rámci tohto opatrenia sa vykonávajú ostatné aktivity spadajúce pod technickú pomoc

Možné aktivity:

 • príprava projektov
 • informačné a publikačné činnosti podľa čl. 46 Nariadenia (ES) č. 1260/1999
 • vypracovanie štúdií
 • školenia pre implementačné štruktúry
 • vyhodnotenie programu