česky

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2012/04

  • Dátum platnosti: od 7. 12. 2012 do 8. 2. 2013
  • Kód výzvy: OPSRCR/2012/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 8. február 2013 do 14:00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí o FP - OPSRCR/2012/04

 

Operačný program:

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.pdf

 

Programový manuál:

Programový manuál k OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.0 (platná od 1.4.2012)

Príloha č.1 - Vzor dohody o spolupráci

Príloha č.2 - Vzory zmlúv (ERDF, ŠR, TP)

Príloha č.3 - Formulár žiadosti o poskytnutí FP pre TP

Príloha č.4 - Monitorovacia správa TP

 

Príručka pre žiadateľa:

Príručka pre žiadateľa pre OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.1 (platná od 7.12.2012)

 

Príloha č.1 - Oprávnení žiadatelia

Príloha č.2 - Vzor formulára žiadosti o poskytnutie FP

     + Prílohy k Formuláru žiadosti o poskytnutie FP

Príloha č.3 - Kódy pre oblasť hospodárskych činností

Príloha č.4 - Cieľové skupiny

Príloha č.5 - Zoznam indikátorov

Príloa č.6 - Projektový cyklus

Príloha č.7 - Metodika pre výpočet modifikovaných výdavkov partnera
     v prípade projektu generujúceho príjem

Príloha č.7 - príklad k metodike projektov generujúcich príjem

Príloha č.8 - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře

 

Pravidlá pre oprávnenosť výdavkov:

Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Slovenských partnerov (platné od 15.6.2009) 

Pravidlá způsobilosti výdajů pro české partnery

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty