česky

Fond mikroprojektov - výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

  • Dátum platnosti: od 5. 8. 2009 do 15. 10. 2009
  • Kód výzvy: 01/FMP

Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.

Žiadosti o finančný príspevok musia byť doručené v zalepenej a riadne označenej obálke osobne, doporučenou poštou, kuriérom, a to od 5.8.2009 - 8:00 hodín do 15.10.2009 - 14:00 hodín na nižšie uvedené adresy:


V ČR na adresu administrátora:

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín

V SR na adresu správcu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Dokumentácia k výzve:

Výzva na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov)

Príručka pre žiadateľa

Harmonogram výziev

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty