česky

Aktuality

<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.6.2017.
17. 5. 2017

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.1), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
17. 5. 2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.
21. 4. 2017

Manuál prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje Manuál prípravy a implementácie projektu (verzia 2.0), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
4. 4. 2017

Aktualizácia vzoru zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje vzor zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci.
27. 3. 2017
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty