česky

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť.

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať. Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR. V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk Tešíme sa na Vašu účasť, tím STS.
19. 6. 2017

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.2), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
15. 6. 2017

Aktualizácia formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzoru zmlúv v rámci Fondu malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzor zmlúv v rámci Fondu malých projektov.
14. 6. 2017

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.
24. 5. 2017

Štvrté zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Dňa 1. a 2. júna 2017 sa uskutoční štvrté zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Tohto zasadnutia sa zúčastnia členovia a pozorovatelia Spoločného monitorovacieho výboru. Zasadnutie je organizované riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekciou programov cezhraničnej spolupráce, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR.
19. 5. 2017
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty