česky

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
8. 1. 2018

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Programu Interreg V-A SK-CZ týmto dáva na vedomie, že Región Bíle Karpaty a Žilinský samosprávny kraj ako správcovia Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ vyhlasujú výzvu č. 1/FMP/6c/I, N a výzvu č. 1/FMP/11b/N na predkladanie žiadostí na poskytnutie NFP. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.
28. 12. 2017

Príručka k procesu verejného obstarávania pre SK partnerov

MPRV SR ako RO pre program Interreg V-A SK-CZ zverejňuje Príručku k procesu verejného obstarávania. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.
19. 12. 2017

Oznámenie o zverejnení schémy minimálnej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola v Obchodnom vestníku č. 224/2017 vydanom dňa 24. novembra 2017 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnená Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod číslom G000040, Schéma DM–16/2017 k Špecifickému cieľu 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
27. 11. 2017

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, zverejňuje v sekcii Materiály a dokumenty > Pridelenie projektov, aktualizovanú tabuľku pridelenia projektov jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.
23. 11. 2017
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty