česky

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Deň Európskej spolupráce - EC Day

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa bude Program Interreg SK-CZ angažovať v rámci Celoeurópskeho podujatia, Dňa Európskej spolupráce (European Cooperation Day). Táto iniciatíva sa každoročne organizuje s cieľom predstaviť úspešné projekty širokej verejnosti a vyzdvihnúť medzinárodnú spoluprácu.
28. 9. 2017

Vydanie Metodického pokynu 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje Metodický pokyn 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu.
16. 8. 2017

Informácia pre žiadateľov - lehoty na doručovanie dokumentov

Vážení žiadatelia, v súvislosti s distribúciou Výziev na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade, že žiadateľ nie je z objektívnych príčin schopný dodržať stanovenú lehotu 45 kalendárnych dní na doručenie vyžiadaných dokumentov, môže požiadať o predĺženie stanovenej lehoty s uvedením nového konkrétneho dátumu, do ktorého nám dokumenty vyžiadané na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci doručí.
3. 8. 2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.
25. 7. 2017

Výsledky schvaľovania ŽoNFP zo 4. zasadnutia SMV v Brne

Vážení žiadatelia o NFP programu Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 1. a 2. júna 2017 sa konalo 4. zasadnutie SMV, kde sa rozhodovalo o projektoch predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bolo SMV odporúčaných na schválenie 76 projektov v celkovej výške takmer 39 miliónov Eur (ERDF). Projekty odporúčané na schválenie majú potenciál na rozvoj slovensko-českého prihraničia.
28. 6. 2017
<< < 1 2 3 4 5 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty