česky

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.
26. 10. 2018

Nová verzia Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 4.0)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa ako aj prílohy týchto dokumentov. Nová verzia má číslo 4.0 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 26.10.2018.
26. 10. 2018

Oznam o uzatvorení druhého priebežného kola prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov a konaní zasadnutia komisie pre výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ oznamuje, že dňa 18. septembra 2018 uzatvára druhé kolo prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov programu.
18. 9. 2018

Podklady zo seminárov pre žiadateľov

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Ostrave, Žiline, Zlíne a Trnave.
5. 9. 2018

Seminár pre žiadateľov v Zlíne 3.9.2018 a v Trnave 4.9.2018 - zmena harmonogramu

V rámci seminárov pre žiadateľov, ktoré sa budú konať 3.9.2018 v Zlíne a 4.9.2018 v Trnave, si dovoľujeme upozorniť na zmenu harmonogramu seminárov.
24. 8. 2018
<< < 1 2 3 4 5 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty