česky

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 27.9.2018.
1. 6. 2018

Podklady zo seminárov pre prijímateľov

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal informačné semináre pre prijímateľov. Semináre sa konali v Žiline, Trenčíne, Trnave, Brne, Zlíne a Ostrave.
15. 5. 2018

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť

Spoločný technický sekretariát informuje žiadateľov /prijímateľov programu Interreg V-A SK-CZ o pripravovanom školení „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 v Žiline.
15. 5. 2018

Nová verzia Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 3.0)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa ako aj prílohy týchto dokumentov. Nová verzia má číslo 3.0 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 7.5.2018.
7. 5. 2018

Zverejnenie nových dokumentov pre prijímateľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v najbližšej dobe vydá aktualizovaný Manuál prípravy a implementácie projektu, ktorý bude obsahovať aj nové postupy a prílohy súvisiace s predkladaním výdavkov a monitorovacích správ. Riadiaci orgán zverejňuje v predstihu niektoré z príloh pripravovanej aktualizácie MPIP, aby mali prijímatelia možnosť oboznámiť sa s nimi a začať jednotlivé dokumenty pripravovať.
25. 4. 2018
<< < 1 2 3 4 5 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty