česky

Podklady zo seminárov pre žiadateľov

  • Dátum: 5. 9. 2018

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Ostrave, Žiline, Zlíne a Trnave.

 

Cieľom seminárov bolo žiadateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s aktuálne vyhlásenými výzvami programu Interreg V-A SK-CZ, s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a s oprávnenosťou výdavkov. Žiadatelia boli informovaní o obsahu jednotlivých vyhlásených výziev, o správnom predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez systém ITMS2014+ verejná časť, o správnom vyplnení/predložení povinných príloh k žiadosti a o správnom nastavení podrobného rozpočtu v zmysle dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“.

 

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas priebehu jednotlivých seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.

 

Jednotlivé prezentácie zo seminárov:

Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Predkladanie ŽoNFP

Chyby a odporúčania

Oprávnenosť výdavkov

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty