česky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

  • Dátum: 1. 6. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.9.2018.

V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na zmenu, ktorá nastala v podmienkach riadneho doručenia žiadosti o NFP, najmä v súvislosti s podpisom žiadosti o NFP. S cieľom zosúladiť predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom pošty (kuriéra, osobne) a prostredníctvom e-schránky sa žiadosť o NFP predkladaná poštou (kuriérom, osobne) podpisuje len vedúcim partnerom projektu.

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 1.6.2018

Dátum uzavretia: 14.9.2018

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Konkrétny cieľ: 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

 

Aktualizácia výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 zo dňa 15.8.2018:

Zmena sa týka aktualizácie prílohy č. 2 Výziev, Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, ktorý bol upravený formou Metodického pokynu č. 4/2018.

Metodický pokyn k MPIP č. 4/2018

MPIP časť pre žiadateľa verzia 3 so zapracovaným MP č. 4

Príloha č. 13_Identifikácia BÚ pre partnerov z ČR

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 vyhlásená dňa 1.6.2018:

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Prílohy výzvy (externý odkaz na Google Drive)

Podrobný postup vyplnenia ŽoNFP v ITMS2014+

 

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty