česky

Podklady zo seminárov pre prijímateľov

  • Dátum: 15. 5. 2018

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal informačné semináre pre prijímateľov. Semináre sa konali v Žiline, Trenčíne, Trnave, Brne, Zlíne a Ostrave.

Cieľom informačných seminárov bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s  procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.
Jednotlivé príspevky, ako aj  následná diskusia boli zamerané na všetky podstatné aspekty implementácie projektu. Prezentácie zo seminárov sú uvedené nižšie, a to v členení podľa miesta konania seminára.

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.

Prehľad prezentácií z jednotlivých seminárov pre prijímateľov

Úvodná prezentácia STS

STS - monitorovanie,ŽoP, zmeny v projekte, publicita

Prezentácie národných kontrolórov zo seminára v Žiline, Trenčíne a Trnave

Seminár Žilina, Trenčín, Trnava

Prezentácie národných kontrolórov zo seminára v Brne, Ostrave a Zlíne:

Seminár Brno

Seminár Ostrava

Seminár Zlín

 

V prípade nefunkčnosti niektorého z odkazov je možné prezentácie a sprievodné dokumenty stiahnuť z úložiska Google Drive.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty