česky

Zverejnenie nových dokumentov pre prijímateľov

  • Dátum: 25. 4. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v najbližšej dobe vydá aktualizovaný Manuál prípravy a implementácie projektu, ktorý bude obsahovať aj nové postupy a prílohy súvisiace s predkladaním výdavkov a monitorovacích správ. Riadiaci orgán zverejňuje v predstihu niektoré z príloh pripravovanej aktualizácie MPIP, aby mali prijímatelia možnosť oboznámiť sa s nimi a začať jednotlivé dokumenty pripravovať.

Výber príloh z pripravovanej novej verzie MPIP - časť pre prijímateľa:

Príloha 1a - Monitorovacia správa za partnera + Príloha 1h - Iné údaje

Príloha 1d - Podrobný Zoznam deklarovaných výdavkov - sumarizačný hárok *

Príloha 1d - Podrobný Zoznam deklarovaných výdavkov - sumarizačný hárok (pre slovenských partnerov - skryté stĺpce s menou CZK) *

Príloha 1e - Pokyny k vyplneniu a predkladaniu ZDV a ŽoP (vrátane pokynu k vyplneniu prílohy 1d)

Príloha 2 - Pracovný výkaz

Upozorňujeme, že uvedené dokumenty nadobudnú platnosť až zverejnením MPIP.

* Informácia k prílohe 1d - Podrobný Zoznam deklarovaných výdavkov - sumarizačný hárok
Zverejňujeme 2 samostatné súbory s prílohou 1d, ktoré sú totožné, avšak v súbore pre slovenských partnerov sú skryté stĺpce s hodnotami v mene CZK a zároveň odstránené vzorce na prepočet kurzu z CZK na EUR.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty