česky

Vzor Zmluvy o NFP pre nové výzvy

  • Dátum: 26. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje vzor Zmluvy o NFP pre projekty predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2018.

Vzor je platný pre výzvy vyhlásené v roku 2018 (Interreg V-A SK-SZ/05/2018 a Interreg V-A SK-SZ/05/2018), ako aj všetky nasledujúce výzvy.

V prípade, že tento dokument bude aktualizovaný, budeme o tom informovať prostredníctvom webovej stránky.

Vzor zmluvy:

Zmluva o NFP - veduci partner zo SR

Zmluva o NFP - veduci partner z CR

Prílohy:

1 - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o NFP

2 - Predmet podpory

3 - Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

4 - Podpisové vzory

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty