česky

Aktualizácia vzoru Zmluvy o nenávratný finančný príspevok

  • Dátum: 7. 2. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje aktualizáciu vzoru Zmluvy o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

Aktualizácia spočíva v zmene povinnosti Hlavného prijímateľa poskytnúť Poskytovateľovi podpisové vzory, ktoré nemusia byť úradne overené. Vo vzore zmluvy to predstavuje odstránenie spojenia "úradne overené" v prvej vete bodu 5.6 nasledovne:

Pôvodné znenie prvej vety bodu 5.6:
Hlavný prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi úradne overené podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať žiadosť o platbu v mene Hlavného prijímateľa (štatutárny orgán, prípadne iná oprávnená osoba).

Nové znenie prvej vety bodu 5.6:
Hlavný prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať žiadosť o platbu v mene Hlavného prijímateľa (štatutárny orgán, prípadne iná oprávnená osoba).

K uvedenej úprave vzoru zmluvy pristúpil RO z dôvodu zníženia administratívnej záťaže prijímateľov. Prílohy k Zmluve o NFP zostali nezmenené.

Aktuálne znenie Zmluvy o NFP:

ZoNFP_VP_SR_2016_2.docx

ZoNFP_VP_CR_2016_2.docx

01_VZP_2016.docx

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty