česky

Konzultácie k procesom verejného obstarávania

  • Dátum: 22. 1. 2018

Slovenskí prijímatelia implementujúci projekty v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 majú možnosť požiadať RO o konzultáciu k procesu verejného obstarávania týkajúce sa schválených projektov v priestoroch MPRV SR (Račianska 153/A, Bratislava).

V rámci konzultačných hodín, ktoré budú realizované vždy v prvý utorok v mesiaci v čase od 10:00 do 12:00. Konzultácie sú podmienené zaslaním konkrétneho okruhu otázok s popisom problémovej situácie spolu s navrhovaným riešením na emailovú adresu – martin.filicko@land.gov.sk a následným potvrdením termínu a konkrétneho času konzultácie zo strany RO, pričom za prijímateľa je vyžadovaná účasť kompetentných osôb, ktorí danú súťaž realizujú.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty