česky

Aktualizácia vzoru Zmluvy o nenávratný finančný príspevok

  • Dátum: 11. 1. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje aktualizáciu vzoru Zmluvy o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

RO po dohode s Národným orgánom pristúpil k aktualizácii vzoru Zmluvy o NFP z dôvodu zosúladenia Zmlúv o NFP s platnou legislatívou a programovou dokumentáciou.

Vzory Zmlúv o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci prvých štyroch výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04:

Zmluva o NFP – vedúci partner zo SR

Zmluva o NFP – vedúci partner z ČR

VZP k Zmluve o NFP (spoločné pre VP zo SR aj z ČR)

Prílohy k Zmluve o NFP:
Príloha č. 2 – Predmet podpory
Príloha č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov
Príloha č. 4 – Podpisové vzory

Zmeny vo vzore Zmluvy o NFP a VZP oproti pôvodným vzorom sú vyznačené v nasledovných dokumentoch:
Zmluva o NFP – vyznačené zmeny
VZP k Zmluve o NFP – vyznačené zmeny

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty