česky

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

  • Dátum: 28. 12. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Programu Interreg V-A SK-CZ týmto dáva na vedomie, že Región Bíle Karpaty a Žilinský samosprávny kraj ako správcovia Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ vyhlasujú výzvu č. 1/FMP/6c/I, N a výzvu č. 1/FMP/11b/N na predkladanie žiadostí na poskytnutie NFP. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 21.12.2017

Dátum uzavretia: 28. 2. 2018

 

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie
3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty