česky

Príručka k procesu verejného obstarávania pre SK partnerov

  • Dátum: 19. 12. 2017

MPRV SR ako RO pre program Interreg V-A SK-CZ zverejňuje Príručku k procesu verejného obstarávania. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Do platnosti tejto novej príručky boli postupy týkajúce sa VO upravené v Manuáli prípravy a implementácie projektu – časti pre prijímateľa v kapitole 6. Verejné obstarávanie. Vzhľadom k častým zmenám pravidiel týkajúcich sa VO sa RO rozhodol pre vydanie samostatného dokumentu upravujúceho problematiku verejného obstarávania, ktorým sú slovenskí partneri povinní sa riadiť v oblasti verejného obstarávania v kontexte ďalších programových dokumentov. Postupy týkajúce sa VO uvedené v Manuáli prípravy a implementácie projektu – časti pre prijímateľa budú pri najbližšej aktualizácii odstránené a nahradené odkazom na túto novú Príručku.

Príloha:

Príručka k procesu verejného obstarávania
Prílohy k príručke k procesu VO

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty