česky

Informácia pre žiadateľov - lehoty na doručovanie dokumentov

  • Dátum: 3. 8. 2017

Vážení žiadatelia, v súvislosti s distribúciou Výziev na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade, že žiadateľ nie je z objektívnych príčin schopný dodržať stanovenú lehotu 45 kalendárnych dní na doručenie vyžiadaných dokumentov, môže požiadať o predĺženie stanovenej lehoty s uvedením nového konkrétneho dátumu, do ktorého nám dokumenty vyžiadané na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci doručí.

Uvedené sa vzťahuje iba na tie dokumenty, ktoré podliehajú schvaľovaniu obecných, mestských alebo krajských zastupiteľstiev.

Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť predložená riadiacemu orgánu pred uplynutím pôvodne stanovenej lehoty. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetky ostatné dokumenty musia byť doručené na riadiaci orgán v pôvodnej lehote 45 kalendárnych dní.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bude žiadateľom vydané až po overení splnenia všetkých podmienok, a to na základe doručenia všetkých vyžiadaných dokumentov.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty