česky

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

  • Dátum: 17. 5. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.6.2017.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 17.5.2017

Dátum uzavretia: 15.6.2017

Prioritná os:
2. Kvalitné životné prostredie
3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ:
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Vyzvanie INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Prílohy k vyzvaniu:

01_Formular ziadosti o NFP_FMP.xlsx
02_Zoznam povinnych priloh.pdf
03_Manual pripravy a implementacie projektu.zip
04_Zoznam MU s relevanciou na HP.pdf
05_Predbezna informacia pre ziadatelov o NFP v zmysle cl13 nariadenia.pdf
06_Zoznam inych udajov relevantnych k HP RMZ a N.pdf
07_Identifikacia oblasti podpory kde budu ESIF a ostatne nastroje podpory pouzite synergickym a komplementarnym sposobom.pdf
8a priloha k ZoNFP cestne vyhlasenie partnera SK.doc
8b priloha k ZoNFP cestne vyhlasenie partnera CZ.docx

Vzory zmlúv:

Vzor_zmluvy_FMP.zip
Zmluva_o_NFP_ERDF_SK-CZ_MALE_PROJEKTY.docx
VZP_k_Zmluve_ERDF_SK-CZ_Male_Projekty.docx

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty