česky

Aktualizácia Vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

  • Dátum: 15. 2. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika z dôvodu identifikovania formálnych nedostatkov a zjednodušenia dokladovania povinných príloh ŽoNFP aktualizuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty