česky

Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

  • Dátum: 27. 1. 2017

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 1.2), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty