česky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

  • Dátum: 22. 4. 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

 

Prílohy k výzve:

Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx + Pokyny pre vyplnenie ZoNFP.xlsx

02 Zoznam povinných príloh k ZoNFP.pdf

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - Prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty