česky

8. Zasadnutie SMV

  • Dátum: 18. 6. 2013

Dňa 12.6.2013 sa vo Velehrade (ČR) konalo 8. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Spoločný monitorovací výbor tak po piaty krát schvaľoval projekty česko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Na posúdenie bolo predložených celkom 52 žiadostí.

V rámci výzvy č. OPSRCR/2012/04, ktorá bola vyhlásená 7. decembra 2012 bolo do jej ukončenia 8. februára 2013 prijatých celkom 98 Žiadostí o finančný príspevok. Z celkovo 52 Žiadostí o finančný príspevok, ktoré splnili formálne kritéria a kritéria oprávnenosti, odporučil Spoločný monitorovací výbor 45 Žiadostí o finančný príspevok na schválenie alebo schválenie s podmienkou.

Žiadatelia budú o výsledkoch zasadnutia SMV písomne vyrozumení zo strany Spoločného technického sekretariátu v najbližších dňoch.

Spoločný monitorovací výbor bol rovnako oboznámený o aktuálnom stave programu, o príprave programového obdobia 2014-2020, boli prerokované podstatné zmeny v realizovaných projektoch a zároveň bola schválená Výročná správa o implementácii programu za rok 2012, ktorá bude následne predložená na schválenie Európskej komisii.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty