česky

Zoznam projektov odporúčaných na schválenie resp. schválenie s podmienkou na IV. zasadnutí SMV vo Veľkých Karloviciach

  • Dátum: 9. 7. 2010

STS zverejňuje zoznam žiadostí o FP, ktoré boli odporučené Riadiacemu orgánu na schválenie resp. schválenie s podmienkou počas IV. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru (ďalej "SMV"), ktorý sa konal v dňoch 10. - 11. júna 2010 vo Veľkých Karloviciach.

Zoznam schvalenych projektov.pdf

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán v tejto súvislosti v najbližších dňoch vyzve vedúcich partnerov na doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, resp. splnenie podmienok, ktoré stanovil SMV. Doručenie vyžiadanej dokumentácie je nevyhnutnou podmienkou pre vydanie Rozhodnutia o schválení predloženej žiadosti v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva.

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty