slovensky

Web stránky projektov

1. Zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu projektu

V prípade, ak pri realizácii projektu vzniknú objektívne dôvody, ktoré majú vplyv na realizáciu projektu a nie sú v súlade so schválenou žiadosťou o FP, môže vedúci partner písomne požiadať STS o zmenu projektu. Jedná sa hlavne o zmeny aktivít, harmonogramu, indikátorov, rozpočtu projektu a iných zmien s výnimkou zmien uvedených v bode 2.

 

Postup predloženia žiadosti o zmenu: 

Jednotliví partneri, ktorých sa zmena týka, písomne požiadajú svojho národného kontrolóra o vydanie stanoviska k požadovaným zmenám prostredníctvom formulára žiadosti o zmenu. Vyplnený a podpísaný formulár žiadosti spolu s jeho prílohami zasiela každý partner kontrolórovi v dvoch originálnych vyhotoveniach. Príslušný kontrolór žiadosť posúdi v lehote do 30 kalendárnych dní od jej obdržania. Svoje stanovisko uvedie priamo do formulára žiadosti a potvrdenú žiadosť zašle späť partnerovi. V prípade potreby je kontrolór oprávnený požadovať od partnera/ov doplňujúcu dokumentáciu týkajúcu sa zmien.

 

Žiadosti schválené národným kontrolórom partneri zasielajú vedúcemu partnerovi, ktorý ich potvrdí a spolu predloží na schválenie STS v dvoch vyhotoveniach spolu s kompletnou dokumentáciou k zmene. O výslednom stanovisku k požadovanej zmene STS vyrozumie vedúceho partnera.

 Graf

V prípade, ak partner zmení svoju časť rozpočtu tak, že nedôjde k zmene žiadnej z rozpočtových kapitol o viac ako 15% jej pôvodnej sumy a zároveň požadovaná zmena nemá vplyv na hlavný cieľ projektu, celkovú sumu rozpočtu ani aktivity partnera, žiadosti o zmenu predloží na posúdenie len príslušnému kontrolórovi. Stanovisko kontrolóra je pre partnera záväzné. Partner o schválenej zmene rozpočtu informuje v nasledujúcej monitorovacej správe.

Graf2

Rozhodnutie o závažných zmenách v projekte (napr: zmena cieľov projektu, navýšenie príspevku ERDF, zmena partnera, ktorý sa finančne podieľa na projekte) nie je v kompetencii RO a vyžaduje si schválenie v SMV. STS môže predložiť žiadosť o zmenu na najbližšie rokovanie najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jeho plánovaného zasadnutia. O výsledku žiadosti bude vedúci partner informovaný do 30 kalendárnych dní od zasadnutia. Rovnaký postup administrácie zmien sa uplatňuje aj pred podpisom Zmluvy o poskytnutí FP.

 

2. Zmeny, ktoré nemajú vplyv na realizáciu projektu

Partner nevypĺňa formulár žiadosti o zmenu v prípadoch, keď sa jedná o nasledovné zmeny:

  • zmenu názvu partnera (potrebné uviesť aj IČO)
  • zmenu štatutárneho zástupcu partnera
  • zmenu sídla partnera
  • zmenu kontaktných údajov partnera
  • zmenu osôb oprávnených podpisovať žiadosť o platbu (v prílohe oznámenia je potrebné zaslať nové podpisové vzory)
  • chyby v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností

V uvedených prípadoch príslušný partner bezodkladne zasiela oznámenie na vedomie STS, príslušnému kontrolórovi partnera a vedúcemu partnerovi. V prípade zmien u českých partnerov je potrebné zaslať oznámenie na vedomie aj Národnému orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty