slovensky

    

 

Aktuality

21. 4. 2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.
4. 4. 2017

Manuál prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje Manuál prípravy a implementácie projektu (verzia 2.0), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
27. 3. 2017

Aktualizácia vzoru zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje vzor zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci.
15. 2. 2017

Aktualizácia Vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika z dôvodu identifikovania formálnych nedostatkov a zjednodušenia dokladovania povinných príloh ŽoNFP aktualizuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01.
13. 2. 2017

Prezentácia zo školenia pre odborných hodnotiteľov

Dňa 8.2.2017 a 13.2.2017 sa uskutočnilo školenie pre odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
27. 1. 2017

Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 1.2), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Aktuální výzvy

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty