slovensky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

  • Datum: 8. 1. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 08.01.2018

Dátum uzavretia: 06.04.2018

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

 

Prílohy výzvy aktualizované dňa 14.03.2018:

Príloha č. 1 Zoznam povinných príloh INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Príloha č. 6 MPIP Oprávnenosť výdavkov

Príloha č. 6 MPIP Limity personálnych výdavkov

Príloha č. 8 MPIP Dohoda o spolupráci

 

 

Pôvodné prílohy zo dňa 08.01.2018:

Dokument aj všetky prílohy k výzve je možné stiahnuť aj na nasledovnom odkaze: Výzva - dokumenty

Prílohy k výzve:

1 - Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP vrátane zoznamu príloh

(Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx + Pokyny pre vyplnenie ZoNFP.xlsxZoznam povinných príloh k NFPPrílohy k formuláru žiadosti o NFP)

2 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa + Prílohy k MPIP + Metodický pokyn č. 2/2018

3 - Zoznam merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov relevantných k HP

4 - Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

5. Zoznam iných údajov relevantných k horizontálnemu princípu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty